ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

WWW.TEMI-HIGIENIA.HU

Adatkezelő neve: Temi Higiéniai Kft.

Elektronikus elérhetősége: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 30.

Az adatkezelőnél a kapcsolattartásért felelős személy: Elek Szandra Tímea

(az „Adatkezelő”)

Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 2. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő lehetővé kívánja tenni, hogy az érintettek a www.temi-higienia.hu oldalon (a „Honlap”) regisztráljanak, és a Honlap regisztráltaknak fenntartott szolgáltatásait igénybe tudják venni.

Az Adatkezelő hírlevelet vagy meghívót küld saját rendezvényéről.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az érintett által a regisztrációkor megadott e-mail elérhetőséget, címet, nevet és mobilszámot kezeli. A regisztrációkor megadott e-mail cím kezelésére azért van szükség, hogy az adatkezelő meggyőződhessen arról, hogy a regisztráció valós személyhez köthető, valamint szükség esetén fel tudja venni a kapcsolatot az érintettel.

A regisztrációnak elengedhetetlen feltétele az e-mail cím biztosítása, ennek hiányában az Adatkezelő a regisztrációt nem tudja biztosítani.

A név, cím a szerződéskötéshez szükséges, ezen adatok nélkül ugyanis a szerződés teljesítése esetén számla nem lesz kiállítható. ( lásd. a hatályos ÁFA törvényben )

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat a regisztráció törlési igényének bejelentését követően azonnal az Adatkezelő azonnal törli.

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást azokról az adatokról, amit az Adatkezelő róla kezel. Amennyiben ilyen kérése van, kérem írjon a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben a személyes adatai pontosságát vitatja – a vitatás időtartamára az adatok kezelését korlátozza.

A személyes adatok kezelése

A személyes adatokat az Adatkezelő megfelelő technikai védelemmel ellátott eszközökön tárolja, ahhoz hozzáférést harmadik személy részére nem engedi meg, és az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.

Cookiek (sütik) kezelése

Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie
adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.


Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:
 Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve dátumok

Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató

Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
többnyire az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20 nap, adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további információk:http://hu.facebook.com/help/cookies/

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve időtartamának lejáratáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben:http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett az adatkezelés ellen panasszal az alábbi hatóságnál élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www. naih.hu, tel.: 06 – 1-391-1400.

Adatvédelmi incidens bejelentése szintén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál történhet a fenti címek valamelyikén.

Megjegyzés:

Az érintett bármikor betekintést kérhet az Adatkezelő adatvédelmi szabályzatába, illetve abból a szükséges mértékben kivonatot kérhet.

Budapest, 2018. május 25.

                                                                                   ADATKEZELŐ

                                                                                Temi Higiéniai KFT:

FaceBook

Kategóriák

Akciók

Hulladékzsákok

Takarítógépek

Munkavédelmi termékek

Tisztítószerek

Porzsákok

Munkavédelmi kézápoló termékek

Takarítóeszközök

Vermop termékek

TORK termékek

Adagolók, WC kefék

Papíráru

Lábtörlők

Seprűk, kefék, lapátok, egyéb

Vileda termékek

Kézszárítók, hajszárítók

Piszoár kő és rács

Mozgássérült kapaszkodók, stb

Hulladékgyűjtők, szemetesek

Fruit of the loom ruházat

Jégmentesítés

BAYERSAN termékek KIFUTÓ TERMÉK!

takaritsunk.hu

takaritsunk

Tisztítószer Budapest

Tisztítószer Áruház

A tisztaságot mindenki szereti és mindenki alapvetőnek tartja, ám ahol sok ember tüsténkedik nap nap után, ott bizony a takarítás is szervezettséget, tervezést igényel. Mivel tudjuk, ez temérdek időt emészt fel, arra összpontosítjuk figyelmünket, hogy Ön a szükséges eszközöket gyorsan, egyszerűen és praktikusan be tudja szerezni, időt és energiát megtakarítva. Éppen ezért a tisztítószer áruház árukészlete átfogja a takarítás teljes munkafolyamatát és valamennyi területét. Nem csupán a vegyszereket, tisztítószereket találhatja meg a tisztítószer áruház polcain, hanem a takarító eszközöket, a higiéniai termékeket azok utántöltőivel együtt, s persze a munka végén felhalmozott szemét számára hulladékzsákokat is. Mivel a takarítói feladatok munkavédelmi ruhát kívánnak meg, ezeket sem felejtettük ki a tisztítószer áruház repertoárjából, így a cipőtől az overálokon át a sisakig, tetőtől talpig felszerelheti dolgozóit, megóvva egészségüket.


A tisztítószer áruház mindenre tud megoldást, igaz a takarítónőről Önnek kell gondoskodnia.

Statisztika


Látogatók ma:67
Látogatók a hónapban:3058
Látogatók az évben:3058
Eddigi összes látogatónk:233724

BelépésBöngészők

Oldalainkat 14 vendég böngészi

Kövessen minket Bloggeren!

blueblogger

Kövessen minket Pinteresten!